Werkwijze huiswerkbegeleiding

De werkwijze van de huiswerkbegeleiding is erop gericht om de leerling optimaal te laten werken, en om voldoende controle uit te voeren om zowel de studievaardigheden als de studieresultaten te verbeteren. De leerling begint met het maken van een planning in zijn of haar Studo-agenda, op zowel dag- als weekbasis. Al het werk wordt door de begeleider gecontroleerd, afgetekend en beoordeeld. Aan de hand van digitale rapportages houdt de studiebegeleider bovendien de voortgang van de leerling bij. In dit digitale dossier worden ook de aanwezigheid, de cijfers en de evaluatiegesprekken bijgehouden. Tijdens evaluatiegesprekken bespreekt de mentor van de leerling de beoordelingen in de map, alsmede de rapportages, de cijfers en de doelstellingen. De mentor onderhoudt ook het contact met de ouders over de voortgang van hun zoon/dochter, onder andere in de vorm van een oudergesprek.

Intakegesprek

Leerlingen die zich aanmelden voor huiswerkbegeleiding bij Studo zullen eerst samen met hun ouders en een coördinator van Stichting Studo een intakegesprek voeren. Tijdens dit gesprek worden aan de hand van een protocol alle aspecten die invloed hebben op de vooruitgang en cijfers van de leerling besproken. De leerling wordt gestimuleerd om op zijn motivatie, manier van leren, cijfers, studiehouding en gedrag te reflecteren. Aan het eind van het gesprek stelt de coördinator samen met de ouders en de leerling een plan van aanpak op. Ook wordt een aantal doelstellingen geformuleerd waar de leerling de komende periode samen met zijn/haar aangewezen Studo-mentor aan gaat werken.

Studievaardigheden

Om leerlingen optimaal te kunnen laten profiteren van de huiswerkbegeleiding, wordt een cursus studievaardigheden verplicht gesteld. Gedurende het intakegesprek legt de coördinator uit welke cursussen wij allemaal bieden. Gedurende het intakegesprek legt u de cursus die aansluit bij de leerbehoefte van uw zoon of dochter vast. Naast het apart aanbieden van cursussen gericht op de studievaardigheden, zullen de begeleiders van Stichting Studo ook gedurende de huiswerkbegeleiding de leerlingen hier nog meer in begeleiden. Op deze manier krijgen de leerlingen de vaardigheden steeds beter onder de knie en leren zij de basisvaardigheden van het efficiënt en effectief leren.

De cursussen worden gegeven in groepen van maximaal 6 leerlingen, zodat er voldoende aandacht is voor iedere leerling. Iedere leerling volgt een een basiscursus en een keuzecursus. Daarna is het vrij om aan nog meer cursussen deel te nemen.  Voor de specifieke data waarop de cursussen gegeven worden kunt u contact opnemen met Daniek Rietman: d.rietman@studo.nl.

Onderbouw

De basiscursus onderbouw legt de focus op het maken van een planning, het belang van jezelf toetsen en verschillende leerstrategieën voor woordjes en grammatica. Zo beschikt uw zoon/dochter na deze cursus over de basis studievaardigheden, die hij/zij kan inzetten tijdens zijn/haar (middelbare) schooltijd.

bovenbouw

De basiscursus bovenbouw legt de nadruk op het maken van een planning. Hierbij wordt specifiek een proefwerkweekplanning gebruikt. Dit om de leerling klaar te stomen voor de belangrijke momenten in de bovenbouw, met als uiteindelijke doel; de examens. Naast de planning worden kort de studievaardigheden jezelf toetsen en leerstrategieën benoemd. Wij gaan er echter vanuit dat uw zoon/dochter deze studievaardigheden grotendeels onder de knie heeft in de bovenbouw. Vandaar de nadruk op het maken van een planning.

Onderbouw

Deze cursus bespreekt verschillende leerstrategieën om een tekst te leren. Deze verschillende strategieën worden doorgelopen en er is tijd en ruimte om met de verschillende strategieën aan de slag te gaan. Er zal een tekst aangeboden worden, waar de leerling mee kan oefenen. De focus ligt hierbij op het ontdekken van een strategie die bij uw zoon/dochter past.

Bovenbouw

Deze cursus wordt toegespitst op vakken die uw zoon/dochter volgt. Zo wordt er efficiënt gebruik gemaakt van de tijd en de verschillende strategieën. De verschillende manier van leren worden besproken en er zal voldoende tijd en ruimte zijn om onder goede begeleiding te oefenen met deze strategieën op een tekst die bij de studierichting van uw zoon/dochter past.

Onderbouw en bovenbouw

De cursus Presentatie laat leerlingen kennis maken met presenteren. Hoe maak je een goede presentatie en wat is belangrijk om rekening mee te houden? Ook wordt er tijd gemaakt om onder verschillende omstandigheden te oefenen. Er zal worden gestreefd naar een veilig leerklimaat, waarin de leerling ook gestimuleerd wordt te oefenen met presenteren.

Onderbouw

In deze cursus worden de verschillende vraagstellingen besproken en wordt er geoefend met het aanpakken van de verschillende vraagstellingen. Ook wordt de opzet van een tekst gedetailleerd besproken, zodat de leerling weet wat de basis van een tekst is en hoe hij/zij deze tekst het meest effectief kan aanpakken.

Bovenbouw

Deze cursus legt de focus op Nederlandse leesteksten, waarin het belang van signaalwoorden wordt aangeduid. Naast het bespreken van de vraagstellingen, wordt vooral gekeken naar de opzet van een tekst in combinatie met verbanden tussen verschillende alinea’s.

Bovenbouw

In deze cursus wordt de opzet van een Engelse tekst besproken en hoe deze aangepakt kan worden. Hierbij ligt de focus op verbanden tussen verschillende alinea’s in combinatie met de verschillende vraagstellingen.

Studo Agenda

Als een leerling zich aansluit bij Stichting Studo krijgt hij/ zij onze speciaal door Studo ontworpen agenda. Dit is een agenda en planner in één. In deze agenda wordt al het werk afgetekend en beoordeeld. De leerling leert om op een systematische manier huiswerk, werkstukken en toetsen in te plannen en te reflecteren op het leerproces. De agenda wordt gecontroleerd door de begeleiders.

Studo Agenda

Evaluatiegesprekken

Er vindt nauwe communicatie plaats tussen de ouders, de studiebegeleider en Stichting Studo. De evaluatiegesprekken, het leerlingendossier en regelmatige e-mails maken dit mogelijk. Na iedere periode van ongeveer zes weken zal door Stichting Studo een evaluatiegesprek gepland worden.

Controleren, overhoren en beoordelen

Al het werk wordt gecontroleerd, overhoord en beoordeeld tijdens de huiswerkbegeleiding. Als de leerling uitloopt in zijn/haar werk, wordt dit genoteerd zodat hij/zij de volgende keer de benodigde tijd beter kan inschatten. Samen met de begeleider leert de leerling huiswerk te plannen en te maken, middels een optimale methode van werken. Hierdoor worden eventuele achterstanden weggewerkt en is de leerling zo goed mogelijk voorbereid op zijn/haar toetsen. Ook beoordeelt de begeleider het werk dat de leerling tijdens de huiswerkbegeleiding maakt met een goed, voldoende of onvoldoende. Zo krijgt de leerling feedback op zijn/haar manier van werken. De beoordelingen worden bijgehouden in de map van de leerling en de database van de studiebegeleiders. Op deze manier hebben de leerling, de mentor,de  andere studiebegeleiders en de ouders altijd een duidelijk overzicht van de werkhouding van de leerling.

Begeleiders

U kunt er vanuit gaan dat onze begeleiders studiehulp bieden op een zeer hoog niveau. Stichting Studo hanteert namelijk strenge criteria voor het aannemen van begeleiders, en schoolt en begeleidt de studenten zelf. Daarnaast vindt er regelmatig coaching plaats en organiseren wij jaarlijks verschillende cursussen voor onze begeleiders. Zo leren onze begeleiders niet alleen te kijken naar de inhoud van het huiswerk, maar letten ze ook op de manier waarop een leerling het huiswerk maakt.

G. Emkow

Hoofdcoördinator

K. Maltha

Coördinator Stedelijk Gymnasium Nijmegen

F. Wijers

Coördinator Orthopedagogische Begeleiding

N. van de Sanden

Coördinator Dominicus College en Merletcollege

Y. Cornelissen

Coördinator Kandinsky College en examentrainigen

D. Rietman

Coördinator Kandinsky College

Persoonlijke mentor

Iedere leerling krijgt één van de studiebegeleiders als persoonlijke mentor toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor de vooruitgang van de leerling. Aan de hand van zijn/haar persoonlijke ervaringen met de leerling en de rapportages van andere begeleiders houdt de mentor de leercurve van de leerling in de gaten. De mentor plant regelmatig individuele evaluatiegesprekken met de leerling om de voortgang en de gemaakte doelstellingen te bespreken. Daarnaast fungeert de mentor ook als contactpunt voor de ouders, zodat die te allen tijde vragen kunnen stellen over het leerproces van hun zoon of dochter. Daarnaast worden er door het hele jaar oudergesprekken gepland om de voortgang te bespreken en te evalueren.

Doelstellingen

Tijdens het intakegesprek worden er samen met de leerling bepaalde doelstellingen vastgesteld. Zo heeft de leerling een doel om naar toe te werken en kan Studo goed toezicht houden op de gemaakte vooruitgang. De persoonlijke mentor houdt toezicht op de voortgang van de leerling. Samen met de leerling evalueert hij/zij de doelstellingen en (her)formuleert weer nieuwe doelstellingen.

Autisme, AD(H)D en dyslexie

Stichting Studo werkt samen met Bureau Beckers, een gespecialiseerd bureau in Nijmegen dat met name leerlingen begeleidt met bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen en dyslexie. Bureau Beckers adviseert Stichting Studo over hoe onze begeleiders het best om kunnen gaan met deze leerlingen.