Stichting Studo – Privacyverklaring

Stichting Studo is een stichting die zonder winstoogmerk bijles, huiswerkbegeleiding, orthopedagogische begeleiding en examentraining aanbiedt. Om deze diensten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het is voor ons belangrijk om duidelijk te vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten hierbij zijn. Dat regelen wij via deze privacyverklaring.

Organisatiegegevens

Stichting Studo
Adres: Archipelstraat 292, 6524 LR Nijmegen
Telefoon: 024-3010035 (maandag t/m vrijdag van 15:00-19:00)
Mobiel/WhatsApp: 06-26639204
KvK: 09186576
IBAN: NL66RABO0144033682
BIC: RABONL2U
E-mail: info@studo.nl
Website: www.studo.nl
Leerlingvolgsysteem: www.studonijmegen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/StichtingStudo/
Twitter: https://twitter.com/StichtingStudo

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Studo?

Van de leerlingen die voor onze diensten worden aangemeld en van hun ouder(s)/verzorger(s) verwerkt Stichting Studo de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum van de leerling;
 • E-mailadres van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Telefoonnummers van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Schoolgegevens van de leerling (naam school, schooljaar, onderwijsniveau en indien van toepassing de keuzerichting en de naam en het e-mailadres van de mentor op school);
 • Naam en IBAN van de rekeninghouder;
 • Indien u hier toestemming voor hebt gegeven tijdens het intakegesprek: een pasfoto;
 • Op verzoek verwerken wij ook eventuele medische gegevens waarmee wij in de praktijk rekening moeten houden bij het aanbieden van onze diensten. Hierbij kunt u denken aan specifieke leermoeilijkheden en leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie en aandachts- en concentratieproblemen.

Van de medewerkers die bij ons in dienst zijn verwerkt Stichting Studo de volgende persoonsgegevens:

Van de medewerkers die bij ons in dienst zijn verwerkt Stichting Studo de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Aanvullende gegevens met betrekking tot de identificatie voor de loonadministratie (geboorteplaats, geboorteland, burgerlijke staat, BSN, type identificatiebewijs (bijvoorbeeld identiteitskaart of paspoort) en vervaldatum van het identificatiebewijs;
 • Naam en IBAN van de rekeninghouder;
 • Pasfoto (indien deze door de medewerker is verstrekt);
 • Aanvullende gegevens met betrekking tot opleiding: welke studie de medewerker volgt of heeft gevolgd, naam onderwijsinstelling en studiejaar of studiefase waarin de medewerker zich bevindt;
 • Op verzoek verwerken wij ook eventuele medische gegevens waarmee wij in de praktijk rekening moeten houden bij het in dienst nemen van een medewerker.

Daarnaast verwerkt Stichting Studo eventuele persoonsgegevens die u ons toestuurt in een e-mail, via een van de contactformulieren op onze website of in een telefoongesprek.

Met welke doelen verwerkt Stichting Studo persoonsgegevens?

Stichting Studo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw aanvraag om gebruik te maken van onze diensten in behandeling te nemen, om deze diensten aan u te leveren en om met u hiervoor een overeenkomst te sluiten;
 • Om u te informeren over onze diensten en over eventuele nieuwe diensten, cursusavonden en andere bijeenkomsten die wij organiseren;
 • Om uw vragen en verzoeken met betrekking tot onze diensten en onze website en uw gebruik daarvan te beantwoorden;
 • Om uw financiële gegevens en transacties te verwerken en beheren;
 • Om als stichting te voldoen aan onze (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen;
 • Om onze financiële administratie, loonadministratie en personeelsadministratie te beheren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) verplichtingen;
 • Om eventuele geschillen met u te kunnen behandelen;
 • Om onze relaties met klanten en medewerkers te onderhouden;
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening in het oog te houden en te verbeteren;
 • Om onze diensten nog beter af te stemmen op uw behoeften.

Stichting Studo gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten en kunt u daarom geen gebruik maken van de diensten van Stichting Studo.

In de AVG staan verschillende grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij baseren ons hierbij hoofdzakelijk op de grondslagen van de uitvoering van de overeenkomst en van de wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen uw gegevens (geanonimiseerd) worden verwerkt om te komen tot data-analyses waarmee Stichting Studo haar diensten kan optimaliseren. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag van het gerechtvaardigde belang van Stichting Studo. Stichting Studo kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Stichting Studo verwerkt in sommige gevallen ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk eventueel door u verstrekte medische gegevens. Door u verstrekte medische gegevens verwerken wij alleen indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en voor zover deze informatie van belang is voor de uitvoering van onze diensten.

Wie verwerken uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur en/of geautoriseerde medewerkers van Stichting Studo. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons online leerlingvolgsysteem op www.studonijmegen.nl. Stichting Studo hanteert strenge beveiligingsnormen met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens, zodat medewerkers slechts toegang hebben tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en werkzaamheden. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Toegang tot alle persoonsgegevens is gelimiteerd tot het bestuur, de administratie en de hoofdcoördinator van Stichting Studo. Onze locatiecoördinatoren kunnen slechts de persoonsgegevens inzien en verwerken van de leerlingen op hun eigen locatie. De bijlesgevers, huiswerkbegeleiders en orthopedagogische begeleiders van Stichting Studo kunnen enkel de naam-, adres- en schoolgegevens inzien van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die aan hen zijn gekoppeld om bijles of begeleiding te bieden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens slechts aan derde partijen voor zover dat nodig is voor de levering van onze diensten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebben. Voor onze salarisadministratie en financiële administratie verstrekt Stichting Studo persoonsgegevens aan inPAY salarisadministratie en Payt. Deze organisaties zijn gevestigd in Nederland. Gegevens die u ons toestuurt per e-mail of via een van de contactformulieren op onze website www.studo.nl, worden verwerkt door Google, onze e-mailprovider. Google is gevestigd in de Verenigde Staten. Met deze derde partijen heeft Stichting Studo verwerkingsovereenkomsten gesloten. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens door deze partijen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze gegevens ligt nog steeds bij Stichting Studo.

Bewaartermijn

Stichting Studo bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking van deze gegevens. Wij houden hiervoor een bewaartermijn aan van 24 maanden. Daarna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd indien u zich niet binnen deze termijn opnieuw bij ons inschrijft. Sommige persoonsgegevens moet Stichting Studo wettelijk langer bewaren. Op basis van de fiscale wetgeving zijn wij namelijk verplicht om onze administratieve documenten en facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Stichting Studo hanteert voor de persoonsgegevens van haar medewerkers een bewaartermijn van twee jaar nadat een medewerker uit dienst is gegaan. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke fiscale bewaarplicht van vijf jaar na het einde van het dienstverband, zoals de loonbelastingverklaring en de kopie van het identiteitsbewijs. Voor de loonadministratie, salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden geldt een wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Uw privacyrechten

U heeft diverse rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting Studo van u als betrokkene beschikt. Een overzicht van deze rechten staat hieronder. Mocht u een van deze rechten willen laten gelden, dan kunt u hierover contact met ons opnemen via info@studo.nl. Om misbruik van uw gegevens te voorkomen, vragen wij u om zich, bij het doen van een verzoek hiertoe, te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie of scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Voor uw veiligheid adviseren wij u om op deze kopie of scan uw BSN en uw pasfoto af te schermen. Dit kunt u onder meer doen met behulp van de KopieID-app van de Rijksoverheid.

Recht van inzage: u heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u bezitten en om deze gegevens (elektronisch) in te zien.

Recht op dataportabiliteit: u heeft recht op de overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die wij van u bezitten. Dit houdt in dat u aan ons kunt vragen om u een (elektronisch) overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij van u hebben, zodat u deze gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie die dezelfde of vergelijkbare diensten levert. Ook kunt u aan ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Recht op rectificatie en aanvulling: indien de persoonsgegevens die wij van u bezitten onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze persoonsgegevens door ons te laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u dit recht inroept, mag Stichting Studo uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij zij als organisatie kan aantonen hiervoor een zwaarder wegend belang te hebben. Een dergelijk belang kan bijvoorbeeld zijn dat Stichting Studo bepaalde persoonsgegevens moet bewaren wegens een wettelijke verplichting of nodig heeft voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

Recht op vergetelheid: het recht op vergetelheid houdt in dat Stichting Studo onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens moet wissen op het moment dat u daar als betrokkene om vraagt. Hierop hebt u recht in de volgende gevallen: indien Stichting Studo uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor zij deze verwerkt, indien u eerder gegeven uitdrukkelijke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken wilt intrekken, indien u bezwaar maakt tegen de verwerking (in het geval dat uw rechten als betrokkene zwaarder wegen dan de rechten van Stichting Studo om deze persoonsgegevens te verwerken), indien Stichting Studo uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of indien de wettelijk bepaalde bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken.

Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebt u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Studo. Hierom kunt u verzoeken indien u persoonsgegevens die Stichting Studo van u verwerkt niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat u deze gegevens later nog wilt opvragen. Verder hebt u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Studo als de persoonsgegevens die wij van u bezitten mogelijk onjuist zijn. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan mag Stichting Studo deze persoonsgegevens niet verder verwerken totdat duidelijk is of haar belangen als organisatie wel of niet zwaarder wegen dan die van u als betrokkene.

Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen indien u van mening bent dat Stichting Studo niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u hierover een klacht heeft, kunt u met ons contact opnemen via info@studo.nl. Indien wij er niet in slagen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Omdat wij de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk vinden, hebben wij diverse maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Op onze website www.studo.nl en op ons leerlingvolgsysteem www.studonijmegen.nl maken wij gebruik van een beveiligde internetverbinding. Deze kunt u herkennen aan de toevoeging https:// aan het webadres en aan het hangslotje dat te zien is in de adresbalk van uw webbrowser. Dit betekent dat uw verbinding met onze website versleuteld is door middel van een beveiligingscertificaat. Dit geldt ook voor contactformulieren die u naar ons verstuurt via onze website. Onbevoegde derden kunnen de informatie die u in een contactformulier naar ons verstuurt niet zien.

Ons leerlingvolgsysteem www.studonijmegen.nl is beveiligd tegen verdachte inlogpogingen. Alle medewerkers die vanwege op hun functie toegang hebben tot de persoonsgegevens van meer dan enkele personen, kunnen bovendien alleen inloggen door middel van tweestapsverificatie. Op die manier zijn de gegevens in ons leerlingvolgsysteem extra beveiligd.    

Wij zorgen er ten slotte voor dat de beveiliging van onze website www.studo.nl en ons leerlingvolgsysteem www.studonijmegen.nl steeds up-to-date is, zodat uw gegevens goed beschermd blijven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website worden opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet.

Stichting Studo maakt op de website www.studo.nl en op het leerlingvolgsysteem www.studonijmegen.nl gebruik van analytische cookies. Dit doen wij om bezoekersstatistieken te meten en meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Deze cookies worden verzameld door Google Analytics. Google Analytics verzamelt alleen anonieme informatie. Via Google Analytics wordt dus geen informatie verzameld die tot u herleidbaar is, zoals een IP-adres. Deze cookies worden 14 maanden bewaard.

Stichting Studo deelt geen informatie over het gebruik van de website en het leerlingvolgsysteem met Google. Om uw gegevens te beschermen, hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Het privacybeleid van Google kunt u raadplegen via deze link.

Voor meer informatie over het weigeren en het verwijderen van cookies, kunt u terecht op de site van de Consumentenbond.

Websites van derden

Op onze website www.studo.nl staan ook hyperlinks naar websites van derden. Op deze websites geldt de privacyverklaring van die websites, organisaties of diensten. Stichting Studo is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van websites van derden. Wij adviseren u om het privacybeleid te bestuderen van de websites die u via onze website bezoekt.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@studo.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Stichting Studo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u daarom om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De meest recente versie van onze privacyverklaring vindt u altijd op www.studo.nl.